Vedtægter 


Vedtægterne for Vejen Musikskole er vedtaget af Byrådet ved Vejen Kommune den 11.12.2018.  


Vedtægter for Vejen Musikskole


Kapitel 1: Musikskolen

§ 1
Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i Vejen Kommune.

Stk. 2: Musikskolen kan desuden tilbyde undervisning til voksne.

§ 2
Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

§ 3
Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,

at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,

at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og

at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

§ 4
Musikskolens ledelse er ansvarlig for etablering og opretholdelse af samarbejde med grundskolen og hjemmene.

§ 5
Musikskolen er underlagt Vejen Kommunes Byråd, som træffer afgørelse om bevillinger og økonomiske rammer indenfor den gældende lovgivning. 

Stk. 2: Musikskolen er underlagt tilsyn fra Vejen kommune

Stk. 3: Musikskolen agerer i henhold til Vejen Kommunes gældende styringsprincipper, og der indgås for hvert skoleår en drifts- og udviklingsaftale mellem musikskolen og Vejen kommune.

§ 6
Ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder følger de fastsatte kompetenceregler for ansættelse og afskedigelse i Vejen Kommune.

Stk. 2: Musikskolens ledelse har den administrative og pædagogiske ledelse af musikskolen og er ansvarlig for musikskolens virksomhed over for Kommunalbestyrelsen.


Kapitel 2: Musikskoleråd

§ 7
Der udpeges et råd for musikskolen, som referer til Vejen Kommunes byråd. Musikskolerådet skal være sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirke til udvikling af skolens profil og tilbud. Rådet skal arbejde med at:

-       udpege strategiske pejlemærker for musikskolens overordnede udvikling.

-       sikre samarbejdet med brugerne, grundskolen og øvrige samarbejdspartnere.

-       koordinere udviklingsarbejdet – herunder rekruttere de nødvendige ressourcer og kompetencer.

-       arbejde for et inkluderende og samskabende miljø til gavn for musikskolens virke.

-       udbrede musikken til gavn for flest mulige borgere i Vejen Kommune.

Stk. 1: Rådet udarbejder en strategi- og udviklingsplan, som udgør pejlemærker for musikskolens overordnede udvikling.

Stk. 1b: Strategi- og udviklingsplanen indeholder kortsigtede (1-3 år) samt langsigtede (5-10 år) mål og handlinger.

Stk. 1c: Strategi- og udviklingsplanen følger de af Vejen Kommunes Byråd trufne beslutninger vedrørende kommunens overordnede mål og strategiområder.

Stk. 1d: Strategi- og udviklingsplanen udgør rådets forslag til pejlemærker når musikskolelederen udarbejder drifts- og udviklingsaftalen.

Stk. 1e: Strategi- og udviklingsplaner forelægges byrådet hvert fjerde år, senest et år efter kommunalvalg og byrådet er nedsat. 

§ 8
Musikskolerådet består af minimum 6 medlemmer:

1 byrådsmedlem og 1 kontaktperson til byrådet - udpeget af byrådet

1 lærerrepræsentant – udpeget af lærergruppen

2 forældrerepræsentanter – valgt blandt interesserede forældre

Leder af musikskolen – automatisk udpeget

Souchef for musikskolen – automatisk udpeget

Stk. 2: Musikskolerådet konstituerer sig med formand og næstformand. Ansatte i musikskolen kan ikke varetage disse poster i rådet.

Stk. 3: Musikskolerådet kan for en given periode udpege 2-4 flere medlemmer til rådet, såfremt de finder det nødvendigt i forhold til rådets arbejde.

§ 9
Formand for musikskolerådet og lederen af musikskolen har i fællesskab ansvaret for rådets arbejde.

Stk. 2: Formanden har ansvaret for udarbejdelse af dagsorden i samarbejde med musikskolelederen.

§ 10
Alle medlemmer af musikskoleråde udpeges som udgangspunkt for en toårig periode med undtagelse af byrådsmedlemmer, som udpeges for en fireårig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Stk. 2: Et medlem kan udpeges gentagne gange til rådet.

Stk. 3: Forældrerepræsentanter skal have tilknytning til brugerne – eksempelvis ved at have børn der er tilmeldt undervisning på det tidspunkt, de bliver udpeget.

§ 11
Musikskolerådet kan opløses såfremt 2/3 af de samlede rådsmedlemmer beslutter sig herfor eller såfremt Vejen Kommunes Byråd indstiller rådet til opløsning.

§ 12
Der afholdes møder i musikskolerådet mindst 2 gange årligt. Møderne indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden. 

Stk. 2: Musikskolerådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3: Musikskolerådet træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 


Kapitel 3: Arbejdsgrupper

§ 13
Musikskolen kan i samarbejde med musiskskolerådet nedsætte arbejdsgrupper, som har ansvaret for strategiske eller praktiske områder eller som varetager specifikke indsatsområder i strategi- og udviklingsplanen.

Stk. 2: Musiskskolerådet kan vælge at udpege en repræsentant fra arbejdsgruppen til at indgå i musikskolerådet. 

Stk. 3: Arbejdsgruppens opgaver og ansvarsområder beskrives i et kommissorium, som godkendes på et rådsmøde.

Stk. 4: Arbejdsgruppen nedlægges igen, når opgaven og indsatsområdet er færdiggjort.


Kapitel 4: Vedtægter

§ 14
Vedtægterne og senere vedtægtsændringer godkendes af Vejen Kommunes Byråd og sendes efterfølgende til den til enhver tid gældende statslige myndighed på området til orientering.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer fremsat af Vejen Kommunes Byråd sendes inden endelig godkendelse til udtalelse i musikskolerådet.

Stk. 3: Musikskolerådet kan fremsætte forslag til vedtægtsændringer til Vejen Kommunes Byråd.

Disse vedtægter erstatter vedtægter af 6. oktober 2011